Zabezpieczenie kredytów dla firm

Firmy starające się o kredyty bankowe na różne bardzo często potrzebują zabezpieczeń takowych zobowiązań. Czego można użyć i czego wymagają banki w kontekście zabezpieczeń zobowiązań finansowych przeznaczonych dla firm? Oto krótki opis zabezpieczeń kredytów przeznaczonych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

  • Hipoteka – bardzo często wykorzystywana jest przy kredytach na poważne inwestycje. Bank zostaje wpisany do księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem. W przypadku braku spłaty kredytu bank może przejąć nieruchomość będącą zabezpieczeniem.
  • Zastaw – może to być ruchomość (przedmiot, urządzenie itp.) stanowiąca własność kredytobiorcy. Jest to dodatkowa gwarancja spłaty kredytu.
  • Przewłaszczenie – przeniesienie praw własności rzeczy należących do dłużnika na bank z jednoczesnym zobowiązaniem banku do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zwrocie kredytu.
  • Cesja wierzytelności – na jej podstawie klient przenosi na bank prawo do otrzymania ustalonej kwoty pieniędzy pochodzącej np. ze sprzedaży wybranych dóbr lub usług. Może to być też cesja z polis ubezpieczeniowych.
  • Blokada środków – czasowe zablokowanie środków na rachunku bankowym i depozytowym. Zablokowane środki stanowią gwarancje spłaty kredytu.
  • Weksel własny – papier wartościowy, w którym wystawiający zobowiązuje się do spłaty (bezwarunkowo) określonej sumy pieniędzy na rzecz odbiorcy weksla.
  • Poręczenie wekslowe – weksel wystawia poręczyciel. Zobowiązuje się on do spłaty kredytu na równi z kredytobiorcą.

Dodaj swoją opinię