Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych MŚP w Bankach SGB

Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej uruchamiają kolejny program gwarancyjny dla innowacyjnych przedsiębiorców. Na koniec miesiąca – 29 maja 2017 roku zawarta zostanie umowa portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR z BGK. Gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowić będą pomoc inwestycyjną i będą bezpłatne. Maksymalna kwota gwarancji wyniesie 2,5 miliona euro wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji.

Maksymalna wysokość gwarancji to 80% kapitału kredytu, natomiast maksymalny okres jej trwania to aż 20 lat. Kredyty kwalifikujące się do objęcia gwarancją FG POIR to te przeznaczone na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych oraz kredyty finansujące koszty kwalifikowalne projektu inwestycyjnego, lecz tylko pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub jest lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną, a także w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.

Dodaj swoją opinię